ตราสัญลักษณ์

Thailand Olympiad in Informatics 2023 -TOI19

แนวคิดการออกแบบ
   ปีนี้เจ้าภาพของการจัดการแข่งขัน คือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

   การออกแบบตราสัญลักษณ์อยู่ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งเมืองพระพุทธชินราช” (University of Phra Buddha Chinnarat) มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ครบรอบ 666 ปี

   ดังนั้นการออกแบบตราสัญลักษณ์ในปีนี้ จึงมีการนำซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช ที่เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามมาเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์การแข่งขันในปีนี้ โดยนำครอบตัวอักษร TOI เพื่อความเป็นศิริมงคล เพราะ TOI เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ความหมายของตราสัญลักษณ์
   การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (Thailand Olympiad in Informatics: TOI) ออกแบบตราสัญลักษณ์โดยกำหนดโทนสีหลัก 3 สี คือ สีเทา สีแสดและสีม่วง โดย สีเทา-แสดแทนสีประจำของมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนสีม่วง สีประจำจังหวัดพิษณุโลก

   อักษร T- Thailand ตัวสีเทา มีตัวเลข 19th อยู่ด้านบน โดยมีสีธงชาติไทย สีแดง ขาว และน้ำเงินอยู่ส่วนท้ายของตัว T สื่อถึงการแข่งขันระดับชาติ
   อักษร O – Olympiad ตัวสีส้ม อยู่จุดศูนย์กลาง
   อักษร I – Informatics ตัวสีเทา พร้อมทั้งมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ด้านบนของตัวไอ โดยในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นจะแสดงเลขฐานสอง 10011 มีค่าเท่ากับ 19 ในฐานสิบ ซึ่งเป็นเลขครั้งที่ 19 ของการจัดการแข่งขัน
   จุดเชื่อมต่อ (Connection) เส้นและจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษร TOI หมายถึงการจัดงานแข่งขันที่เป็นความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ของแต่ละศูนย์ เพื่อที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ