15 ศูนย์ สวอน.

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
13. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์