รูปแบบการจัดการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน
เป็นโครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยการสอบทั้งหมดมี 2 รอบ ข้อสอบอยู่ในระดับค่อนข้างยาก ผู้เข้าสอบต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

รูปแบบการจัดการแข่งขัน
   1. การแข่งขันยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ซึ่งการแข่งขันจะมี 2 วัน เฉพาะในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของแต่ละวัน โดยข้อสอบที่ใช้แข่งขันอยู่ในระดับยาก ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา โดยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

   2.การตรวจข้อสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายออกและตรวจข้อสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   3.การตัดสินและการรับรองผลการสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินและรับรองผลการสอบ ซึ่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งอาจารย์ผู้แทนจากแต่ละศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ จากแต่ละศูนย์ สามารถชี้แจงเพื่อปรับเปลี่ยนคะแนนของนักเรียนในศูนย์ของตนให้เหมาะสม

รางวัล
มีการจัดระดับเป็นรางวัลประเภทเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ สำหรับการตัดสินรางวัลจะใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการรับรองข้อสอบและตัดสินผลการสอบ

การออกข้อสอบ
การออกข้อสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การตรวจข้อสอบและรับรองผลการสอบ
สำหรับการตรวจข้อสอบ การตัดสิน และรับรองผลการสอบ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อออกข้อสอบ รับรองข้อสอบ และตัดสินผลสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่ละศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์จากแต่ละศูนย์ สามารถอุทธรณ์เพื่อปรับคะแนนของนักเรียนในศูนย์ของตนให้เหมาะสม

ข้อปฏิบัติของผู้แข่งขันในขณะทำการแข่งขัน
   1. ไม่รบกวนการทำงานของผู้แข่งขันอื่น ๆ
   2. ไม่ทำลายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน
   3. ไม่ใช้ระบบเครือข่าย หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
   4. ไม่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ติดต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บของการแข่งขันเท่านั้น
   5. ไม่รุกล้ำระบบความมั่นคงของเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
   6. ไม่พยายามติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในขณะที่ตนเองกำลังดำเนินการแข่งขันอยู่
   *ยกเว้นการติดต่อกับกรรมการควบคุมการสอบเท่านั้น

   ***การฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขัน และจะมีผลให้ผู้ที่ละเมิดหมดสิทธิ์ในการแข่งขันและการรับรางวัลทุกประเภททันที ทั้งนี้การตัดสิทธิ์ดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้แทนของแต่ละศูนย์ต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจกับผู้แข่งขัน ในสังกัดศูนย์ของตนเองให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของการ แข่งขันอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติของผู้แข่งขันในขณะเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของการแข่งขัน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม ที่ศูนย์เจ้าภาพได้จัดให้มีขึ้น ตลอดช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์เจ้าภาพอย่างเป็นทางการ

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายตามที่คณะผู้จัดงานกำหนดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 : ชุดเครื่องแบบนักเรียน
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 : ชุดเครื่องแบบนักเรียน
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 : เสื้อ TOI 19 กางเกงขายาว+รองเท้าผ้าใบ+รองเท้าหุ้มส้น
วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2566 : ชุดเครื่องแบบนักเรียน

   ***การฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขัน และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์เจ้าภาพ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจากศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศพิจารณาดำเนินการลงโทษด้วยบทลงโทษ บทใดบทหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การตักเตือน การตัดคะแนนการแข่งขัน การตัดสิทธิ์การรับรางวัล การตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสอบแข่งขัน หรือการส่งตัวกลับ โดยอาจจะพิจารณาแจ้งความประพฤติไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนเป็นการเพิ่มเติมได้ด้วย