โครงการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

Thailand Olympiad in Informatics 2023 -TOI19

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • 1. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
  • 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการและเหตุผล

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมกับระดับสากล นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ในสาขาต่าง ๆ ได้

ทางมูลนิธิ สอวน. จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค 11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 6 โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศตลอดจน เตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมีสาขาที่ดำเนินการ 6 สาขา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ในปีการศึกษา 2547 ได้เพิ่มศูนย์ สอวน. ขึ้นอีก 2 คือ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร โดยการดำเนินการที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. คือ สามารถคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ไปเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพของครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิ สอวน. ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนให้สาขาวิชาต่าง ๆ จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ

สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติมาแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเสนอโครงการ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (18th Thailand Olympiad in Informatics (18th TOI)) ในระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ ผู้เข้าร่วม จำนวน
1 นักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 13 ศูนย์ และนักเรียนจาก สสวท. 100 คน
2 อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 30 คน
3 ครูสังเกตการณ์ 15 คน
4 ครูสังเกตการณ์ (สพฐ.) 5 คน
5 คณะกรรมการอำนวยการ 17 คน
6 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 11 คน
7 คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 75 คน
8 นักศึกษาพี่เลี้ยง 20 คน
9 นักศึกษาช่วยงาน 22 คน