สถานที่การแข่งขัน

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร